ردیف کد مرجع تقلید سئوال کننده ارسال کننده موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 qs-6049  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
2 qs-6052  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
3 qs-6055  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
4 qs-6059  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
5 qs-6062  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
6 qs-6071  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
7 qs-6072  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
8 qs-6074  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
9 qs-6075  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس قرآن و حدیث  27 خرداد 1395 
10 qs-6076  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    خط بریل  27 خرداد 1395 
11 qs-6079  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    خط بریل  27 خرداد 1395 
12 qs-6085  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    خط بریل  27 خرداد 1395 
13 qs-6086  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    خط بریل  27 خرداد 1395 
14 qs-6088  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    مس خط بریل  27 خرداد 1395 
15 qs-6090  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    فراگیری احکام دینی  27 خرداد 1395 
16 qs-6092  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    فراگیری احکام دینی  27 خرداد 1395 
17 qs-6093  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    وقت نماز  27 خرداد 1395 
18 qs-6094  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    وقت نماز  27 خرداد 1395 
19 qs-6097  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    وقت نماز  27 خرداد 1395 
20 qs-6099  آیت الله العظمی سیستانی  دفتر فرهنگ معلولین    قبله  27 خرداد 1395 

صفحه 1 از 104, نمايش 20 رکورد از 2074 رکورد, شروع 1, پايان 20