کد pj-1375  
عنوان طرح آموزش و اشتغال معلولین  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395