کد pj-1374  
عنوان طرح آموزش و اشتغال افراد معلول و آسیب دیده (توانبخشی ، آموزش و راهنمائی حرفه ای معلولین)  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395