کد pj-1371  
عنوان سه طرح پیشنهادی درباره آموزش و اشتغال معلولین  
نویسنده ابوالقاسم نوری  
نویسنده عبدالحسین ساسان  
نویسنده اصغر سلطانی  
تاریخ 1391/00/00شمسی  
پشتیبان اصفهان  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395