کد pj-1370  
عنوان تاثیر برنامه CBR در ایجاد اشتغال و کاریابی معلولین  
نویسنده احمد فتوحی  
ارائه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
پشتیبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
متن طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه بعنوان یک راهبرد عملی برای پاسخگویی به نیازهای افراد دچار محدودیت ، در چند دهه اخیر از جانب W.H.O معرفی و مورد توجه بسیاری ازکشورهای در حال توسعه قرار گرفت . الگوی توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 1370 مورد نظر سازمان بهزیستی کشور و معاونت توانبخشی قرار گرفت . ابتدا تکنولوژی آموزشی آن حاوی 34 جزوه ترجمه و با فرهنگ جامعه ایران همگن گردید . با نگاهی به رویکرد ارشاد و سلامت مبتنی بر دو اصل (( برابری و نیاز )) نقشهای سنتی جای خود را با هم عوض نموده به گونه ای که مردم عامل اجرایی شوند و دولت های تسهیل کننده . به عبارتی اگر حق مشارکت به مردم داده شود آنها می توانند سهم قابل توجهی از اقدامات لازم برای توسعه اجتماع کوچک خود را بر اساس نسازهایشان بعهده گیرند و این همان روند C.B.R است . با همه تحولات موجود جهانی در کشورهای در حال توسعه پیامدهای زیر اجتناب ناپذیر بوده است : سطوح بالاتر بیکاری ، فقر بیشتر ، سرمایه گذاری کمتر در امور عمومی و کاهش بودجه های آموزش و پرورش و بهداشت . بنابراین شاهد کاهش رشد در سرمایه گذاری انسانی و مادی بوده ایم . با این اوصاف و با توجه به سیاستهای دولت در جهت دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش فقر آن گروه از افراد که خود منبع درآمد متکی هستند رو به فزونی می گذارند و اشتغال به عنوان یک مسئله ، نیروس انسانی در مسیر توسعه را تهدید می کند .  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395