کد pj-1366  
عنوان بررسی تاثیر توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت اشتغال معلولین در استان مازندران  
نویسنده سعید مرادی  
تاریخ 1387/00/00شمسی  
ارائه به اداره کل بهزیستی استان مازندران  
پشتیبان اداره کل بهزیستی استان مازندران  
متن اهداف: - سنجش تاثیر توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت اشتغال معلولین. - تعیین میزان فراوانی بیکاری بین افراد معلول 45-15 ساله، تعیین تعداد افراد معلول شاغل شده همین سن،ارتباط بین سن، جنس، میزان تحصیلات و نوع معلولیت این افراد با اشتغال آنان. مراحل طی شده و روش های اجرایی: نوع مطالعه پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه معلولین 45- 15 ساله روستاهای شهرستان بهشهر در سال 86 به تعداد (810 نفر) بوده است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه ساخته شده توسط محقق بوده که در 4 بخش اطلاعات دموگرافیک،وضعیت نیاز یا عدم نیاز فرد به توانخشی،نوع خدمات مورد نیاز فرد معلول، شغل و چگونگی ایجاد آن تدوین شده بود. پرسش نامه طراحی شده پس از تعیین روایی مورد استفاده قرار گرفت. (با توجه به اینکه پرسش نامه از طریق برنامه نرم افزاری CBR تکمیل شد نیازی به سنجش پایایی نداشت زیرا هرچه را که مشخص می کرد در موقعیت های مختلف ثابت بود). پس از تکمیل پرسش نامه ها،نمره گذاری سوالات، استخراج آن ها و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت و از آزمون های کااسکوئر و مک نمار استفاده گردید. نتایج طرح: یافته های این پژوهش نشان می دهد توانبخشی مبتنی بر جامعه موجب اشتغال افراد معلول 45 – 15 ساله شده بود. ویژگی های جمعیت شناسی افراد معلول 45 -15 ساله با وضعیت اشتغال آنان ارتباط معناداری داشت. مردان معلول بیشتر از زنان معلول شاغل شده بودند. درصد افراد شاغل در رده سنی 40–30 سال بیشتر بود. نوع معلولیت افراد معلول 45-15 سال با وضعیت اشتغال آنان ارتباط معناداری داشت و معلولین جسمی حرکتی بیشتر شاغل شده و افراد با اختلال روانی بیکار بودند.  
محل نگهداری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395