کد pc-46166  
عنوان سلسه نشست های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه (نشست دوم)  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات خوشه تحقیقاتی (3) مسائل حقوقی
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده حقوق برگزار میکند:
نشست دوم: تعهدات دولت ها در برابر افراد دارای معلولیت و تسهیل برابری
زمان: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30تا 20  
تاریخ ثبت در بانک 20 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر