کد pc-46165  
عنوان سلسه نشست های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه (نشست اول)  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات خوشه تحقیقاتی (3) مسائل حقوقی
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده حقوق برگزار میکند:
نشست اول: سیاستهای نامگذاری
زمان: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 ساعت 18 تا 19:30

 
تاریخ ثبت در بانک 20 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر