کد sr-47476  
عنوان اول بررسی وضعیت سلامت دهان و مال اکلوژن در میان نابینایان 10 تا 18 ساله ساکن استان مازندران در سال 1398  
نویسنده پدرام عابدی  
نویسنده میثم میرزایی  
نویسنده صهبا امینی  
نویسنده محمدمهدی نقیبی سیستانی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
شماره پیاپی 105  
سال 1399شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 274  
شماره صفحه (تا) 281  
زبان فارسی  
توضیحات زمینه و هدف
استخراج اطلاعات در مورد وضعیت مال اکلوژن و سلامت دهان در کودکان نابینا به منظور برنامه ریزی ارایه آموزش های ویژه در مراکز آموزشی بسیار حایز اهمیت است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مال اکلوژن و سلامت دهان را در کودکان و نوجوانان نابینا در استان مازندران بود.

روش بررسی
جامعه مورد مطالعه حاضر شامل 150 نفر از کودکان و نوجوانان نابینا 10 تا 18 سال بود که در سال 1398 به منظور شرکت در این مطالعه به مراکز دولتی (شامل بهزیستی) و خصوصی شهرستان های ساری، بابل، فریدون کنار و بابلسر استان مازندران مراجعه کرده بودند. اطلاعات مربوط به وضعیت اکلوژن فک، شاخص بهداشت دهان (OHI-S) و شاخص DMFT افراد از طریق معاینه بالینی استخراج شد. از آزمون های ANOVA و Chi-square جهت نحلیل دادها در نرم افزار SPSS23 استفاده شد.

یافته ها:

میانگین (انحراف معیار) DMFT نابینایان (67/4±) 25/10 بود. وضعیت بهداشت دهان (OHI_S)%16 شرکت کنندگان خوب، 82% متوسط و %2 ضعیف بود. میان دختران و پسران از نظر وضعیت بهداشت دهان تفاوت معنی داری وجود نداشت (5/0=P). همچنین در ارتباط با وضعیت اکلوژن، 8/35% مال اکلوژن کلاس I، 8/29% مال اکلوژن کلاس II و 6/14% مال اکلوژن کلاس III داشتند. مال اکلوژن کلاس II در دختران و کلاس I در پسران شایع تر بود (01/0=P).

نتیجه گیری:

کودکان و نوجوانان نابینای ساکن استان مازندران پوسیدگی دندانی و همچنین میزان ناهنجاری های اکلوزالی فراوانی داشتند. رسیدگی به نیازهای دهان و دندان نابینایان می بایست در اولویت سیاست گذاران سلامت در استان قرار گیرد.

کلید واژگان: نابینا، مال اکلوژن، بهداشت دهان، سلامت دهان  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1400