کد sr-47475  
عنوان اول بررسی ترکت های ماده سفید مغز در افراد اوتیستیک: مروری بر مطالعات تصویربرداری تانسور انتشار  
نویسنده ریحانه فرجی  
نویسنده زهرا خندان خادم الرضا  
نویسنده سهیلا شریفیان  
نویسنده هدی زارع  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  
شماره پیاپی 175  
سال 1400شمسی  
ماه خرداد  
شماره صفحه (از) 3539  
شماره صفحه (تا) 3555  
زبان فارسی  
توضیحات مقدمه
بسیاری از نقایص شناختی و اجتماعی در اوتیسم ناشی از اتصالات عملکردی غیرنرمال بین شبکه های مغزی است، که به وسیله اختلال در یکپارچگی ترکت های ماده سفید نشان داده می شود. ترکت های ماده سفید مانند "بزرگراه های" مغز هستند، که امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد در مناطق مختلف مغز را فراهم می کنند. هدف از این مقاله، بررسی نتایج مطالعات اوتیسم بر اساس تصاویر تانسور انتشار است که یک روش تصویربرداری عصبی برای بررسی یکپارچگی ترکت ها است.

نتیجه گیری
در این مطالعات نشان داده شده است که به دلیل اختلال در یکپارچگی ماده سفید، ترکت های عصبی در افراد اختلال طیف اوتیسم می تواند غیرعادی باشد که این تغییرات ترکت ها در مغز چنین افرادی برای شناسایی اختلافات فردی کمک کننده است. با وجود اینکه بیشتر مطالعات کاهش (Fractional Anisotropy) FAو افزایش MD (Mean Diffusivity)، RD (Radial Diffusivity) و AD (Axial Diffusivity) را در ترکت های ماده سفید گزارش نمودند اما در برخی مطالعات که انگشت شمارند افزایش FA و یا فقدان اختلاف چشمگیر بین گروه کنترل و اوتیستیک گزارش شده است.

کلید واژگان: اختلال طیف اوتیسم، تصویربرداری تانسور انتشار، ترکت های ماده سفید  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1400