کد sr-47474  
عنوان اول طراحی بسته آموزشی ادراکی-حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر تبحر حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی در دوران همه گیری COVID-19  
نویسنده شمس الملوک رشیدی پور  
نویسنده زهره مشکاتی  
نویسنده رخساره بادامی  
نویسنده محمدحسین فلاح  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه طب جانباز  
شماره پیاپی 49  
سال 1399شمسی  
ماه پاییز  
شماره صفحه (از) 271  
شماره صفحه (تا) 277  
زبان فارسی  
توضیحات هدف
موارد تاییدشده و مشکوک کووید-19 در ایران و جهان رو به گسترش است. تقاضای بسیار زیاد برای کنترل جریان شیوع کووید-19 ،کارکنان مراقبت از سلامت، نظام تدارکات پزشکی و متخصصان ورزشی را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اجرای بسته آموزشی ادراکی-حرکتی و تعیین اثربخشی آن بر تبحر حرکتی کودکان مبتلا به اختلال بینایی در دوران همه گیری ویروس کرونا انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش نیمهآزمایشی حاضر در جمعیت کودکان 6 تا 11ساله دارای اختلال بینایی استان یزد در تابستان 1399 انجام شد. 36 کودک دارای نابینایی و کمبینایی از مراکز مشاوره استان یزد به صورت خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) تقسیم شدند. به منظور اندازه گیر ی تبحر حرکتی، از فرم کوتاهشده آزمون تبحر حرکتی برویینینکس-اوزرتسکی استفاده شد. در طراحی و تدوین بسته آموزشی ادر اکی- حرکتی 17 بازی آموزشی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تجارب متخصصان اجرایی سازماندهی شد. گروه آزمایش در 24 جلسه 60دقیقه ای مورد آموزش و تمرین قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس در نرم افزار 22 SPSS استفاده شد.

یافته ها
در کلیه خرده مقیاسهای چابکی، تعادل، سرعت دویدن، قدرت، هماهنگی حرکتی، سرعت پاسخ دهی و کنترل دیداری-حرکتی تفاوت معنیدار ی بین گروه تجربی و کنترل پس از انجام مداخله آموزشی مشاهده شد (01/0≤p).

نتیجه گیری

بسته آموزشی ادراکی-حرکتی بر تبحر حرکتی کودکان مبتلا به اختلال بینایی موثر است

کلید واژگان: کووید-19، اختلال بینایی، ورزش در خانه، مهارتهای حرکتی  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1400