کد sr-47473  
عنوان اول تجربه زیسته جانبازان قطع نخاعی (70 درصد) از فرزندآوری  
نویسنده قاسم اویسی فردویی  
نویسنده فهیمه نظری  
نویسنده محمدعلی قره قانی  
نویسنده کوروش قراگوزلو  
مقاله نشریه فصلنامه رفاه اجتماعی  
شماره پیاپی 80  
سال 1400شمسی  
ماه بهار  
شماره صفحه (از) 201  
شماره صفحه (تا) 243  
زبان فارسی  
توضیحات مقدمه
هدف از پژوهش حاضر شناخت وضعیت جانبازان قطع نخاعی کمر و گردن و فرآیند فرزند آوری آنهاست. جانبازان به عنوان گروههایی که پس از جنگ از نظر روحی و جسمی درگیر پیامدهای ناخوشایند ناشی از جنگ قرار گرفته اند نسبت به گروههای دیگر جانباز و معلول درگیر مشکلات «فردی»، «اجتماعی» ، مسایل خانوادگی» از جمله فرزند آوری مواجه هستند. مشکلاتی که هیچگاه مطرح نشده و تنها از راه نزدیک شدن به زندگی آنان می توان دریافت نمود.

روش
روش شناسی تحقیق، کیفی و روش آن، پدیدار شناسی و به لحاظ ماهیت پاسخ به سوالات چرایی، چگونگی و چیستی است. بدین منظور با20 نفر از جانبازان (مرد) که بین سالهای 1360 تا 1375 ازدواج کردهاند و با مشکلات بی فرزندی و یا فرزند آوری مواجه بودند در سه استان تهران، اصفهان و قم مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت.

یافته ها:

جانبازان به تناسب موقعیتهای مختلفی که در آن قرار گرفتهاند یعنی مدیریت خانواده، فشارهای دیگر زندگی (مضیقه فرزند و فرزند آوری) از طریق مولفه های «اعتقادی»، «روانی و عاطفی»، «اقتصاد» و «حقوقی و قانونی» جهت تثبیت و استمرار و در نهایت «خود تنظیمی خانواده» و زندگی مشترک زوجین دست به انتخاب زدند.

بحث:

دلیل ازدواج جانبازان تنها خروج از تنگناهای متنوعی که با آن درگیر بودند، اعلام شد. رویکرد تقلیل گرایانه به ازدواج و تشکیل خانواده دارای پیامدهایی نظیر 1. آشیانه خالی (خانههای بدون فرزند). 2. نارضایتی جنسی طرفین 3. پزشکی شدن فرزند آوری و تک فرزندی 4. بار سنگین و فشار نقشی همسران جانباز 5. فرزند خواندگی بوده است.همسران آنها نیز بیشتر در جایگاه مراقبتگری قرار دارند، از نظر تعداد فرزندان انواع مختلفی از خانواده های بدون فرزند، فرزند خوانده، فرزندآوری از راه درمان، و فرزند آوری از راه طبیعی و فرزند شهید در میان آنها وجود دارد. ناتوانی جنسی، ناباروری، ناتوانی در امکان بچه دار شدن از مهمترین معضلاتی است که این خانواده ها آن را تجربه می کنند.


کلید واژگان: رهاشدگی، زنان، سالمندی، تنهایی، طرد اجتماعی  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1400