کد sr-46315  
عنوان اول مشکل اساسی ازدواج افراد دارای معلولیت، مسکن مناسب سازی نشده است!  
عنوان دوم معرفی یک سازمان مردم نهاد، به نام موسسه امام رضا  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 58  
سال 1394شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 42  
شماره صفحه (تا) 44  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 23 تیر 1400  
فایل پیوست
تصویر