کد sr-45552  
عنوان اول گفت وگو با کسی که معلولیت هیچوقت مانع راهش نبوده است  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 62  
سال 1395شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 41  
شماره صفحه (تا) 46  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 4 خرداد 1400