کد sr-45550  
عنوان اول فیروز، نامی آشنا برای جامعه / معلولان از سدنگر ش های نادرست عبور کردند  
نویسنده رقیه بابایی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه پیک توانا  
شماره پیاپی 64  
سال 1395شمسی  
ماه آذر  
شماره صفحه (از) 29  
شماره صفحه (تا) 35  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 4 خرداد 1400