کد sr-45473  
عنوان اول جای خالی خط بریل در بسته بندی دارو / گزارش نوین دارو از مصائب نابینایان در استفاده از دارو در ایران  
نویسنده پدیده مظفری  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه ماهنامه نوین دارو  
شماره پیاپی 120  
سال 1396شمسی  
ماه اردیبهشت  
شماره صفحه (از) 2  
شماره صفحه (تا) 10  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 24 اردیبهشت 1400