کد ho-23526  
عنوان کانون معلولین توانا: گزارش سال 1394  
تاریخ 1394شمسی  
انتشار منتشر شده  
تعداد صفحه 15  
متن کانون معلولین توانا که در قزوین مستقر است، گزارش فعالیت‌ها و خدمات خود را در سال 1394 در جزوه‌ای با مشخصات زیر منتشر کرده است:
گزارش عملکرد کانون معلولین توانا در سال 1394، قزوین، کانون معلولین توانا، 15ص.
این جزوه تماماً رنگی است و مطلب و نوشته‌های آن اندک است، از این رو اگر اسم آن را گزارش مصور می‌گذاشتند بهتر بود.  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
تاریخ ثبت در بانک 17 بهمن 1397  
فایل پیوست
تصویر