کد ho-16813  
عنوان شیوه نامه اجرایی به همراه چک لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب سازی معابر و میادین شهری  
موضوعات 1. ضوابط طراحی معابر و میادین برای افراد دارای معلولیت ، الف) توقفگاهها ، ب) پلهای ارتباطی بین پیادهرو و سوارهرو و محل عبور عابر پیاده در سواره رو ، ج) رمپ دسترسی پیادهرو به سواره رو ، د) پیاده رو ، ه) ایستگاهها ، و) مبلمان شهری ، ز) موزاییک راهنما ، 2. چک لیست طراحی و نظارت بر معابر و میادین شهری  
انتشار منتشر نشده  
تعداد صفحه 48  
تاریخ ثبت در بانک 20 شهریور 1396  
فایل پیوست
تصویر