کد cf-1264  
عنوان همایش جامعه نابینا شهروند نابینا  
مدیر نرگس نیکخواه قمصری  
تاریخ 1394/07/21شمسی  
برگزار کننده جامعه اسلامی نابینایان کاشان  
محل برگزاری دانشگاه کاشان  
توضیحات جامعه اسلامی نابینایان کاشان تشکلی است مردم نهاد که در سال 83 با 83 عضو کار خود را با هدف ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اعضای نابینا و کم بینای خود آغاز کرده و هم اکنون با 474 عضو در قالب بخشهای اداری، فرهنگی، آموزشی، مددکاری اجتماعی و مشاوره مجدانه در راستای تحقق اهداف خود می‌کوشد. اما تجربه ده سال تلاش بی وقفه این مرکز نشان می‌دهد افزایش سطح دانش و آگاهی، مهارت، خلاقیت، اعتماد به نفس شخص نابینا و کم بینا بدون تغییر و مناسب سازی حوزه های گوناگون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وی نتیجه اندک وگاه معکوسی خواهد داشت.
این تغییر میسر نخواهد شد مگر بواسطه تعمیق شناخت همه جانبه جامعه از مسائل، مشکلات و محدودیت‌های فراروی آن‌ها از یکسو و از سوی دیگر شناسائی و ایجاد امکانات، فرصت‌ها و راهکارهای مناسب برای فائق آمدن بر مسائل مذکور. برگزاری همایشی تخصصی در رابطه با مسائل و مشکلات نابینایان و کم بینایان در ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی، روانشناختی و آموزشی بی تردید اقدام موثری خواهد بود جهت بهره گیری از دانش علمی و تخصصی گروه های حقوق، علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی.

محورهای همایش
مساله پژوهی و راه حل یابی در عرصه های مختلف علمی درباره نابینایی و کم بینایی
عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر کاهش یا افزایش کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بینا
محدودیت ها و فرصت های حقوقی موجود برای نابینایان و کم بینایان
زمینه ها و فرصت های آموزشی و تربیتی برای نابینایان و کم بینایان
عوامل موثر بر بهداشت روانی و رشد شخصیتی نابینایان و کم بینایان
عوامل موثر بر بهبود کیفیت مدیریت شهری برای افراد نابینا و کم بینا
شناسایی تکنولوژی های نوین ارتباطی مورد نیاز نابینایان و کم بینایان

محورهای فرعی همایش
مهارت های اجتماعی موثر و ضروری برای ارتقاء کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی نابینایان و کم بینایان
روش ها، تکنیک ها و تکنولوژی های آموزشی مناسب برای نابینایان و کم بینایان
شیوه های آموزش عمومی جامعه و فرهنگ سازی جهت مدیریت صحیح سطوح مختلف تعامل با افراد نابینا و کم بینا
توزیع اجتماعی و اقتصادی نابینایی و کم بینایی
فرایندهای جامعه پذیری، هویت یابی و ادغام اجتماعی افراد نابینا و کم بینا
نقش و سهم افراد نابینا و کم بینا در خانواده(تشکیل، مدیریت، تامین، تخصیص منابع و ....)
اشتغال افراد نابینا وکم بینا (زمینه های شغلی، بازار کار، عوامل بازدارنده و تسهیل کننده)
کیفیت سنجی خدمات اجتماعی، رفاهی و توانبخشی ویژه نابینایان و کم بینایان
نقش و عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی (خیریه و خود بنیاد) در حمایت از نابینایان و کم بینایان
تجارب جهانی و برنامه های داخلی درخصوص ارتقاء کیفیت زندگی نابینایان و کم بینایان
بررسی و ارزیابی کیفیت قوانین موجود برای نابینایان و کم بینایان در زمینه های مختلف از جمله خانواده، خدمات و تسهیلات اجتماعی، اشتغال، تحصیلات و ...
بررسی پیش شرط های حقوقی و قانونی لازم درباره نابینایان و کم بینایان جهت رفع مسائل و مشکلات آن ها در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی

سایت همایش: http://www.blindsconference2015.ir/fa/  
تاریخ ثبت در بانک 21 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر