کد ts-38457  
عنوان اول بررسی استریوگنوز دهانی در کودکان C.P و مقایسه أن با افراد عادی در مقطع سنی 12-8 ساله  
نویسنده غیاث الدین علیجانی  
استاد راهنما اکبر داروئی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
مقطع کارشناسی  
رشته غیاث الدین علیجانی  
سال دفاع 1378شمسی  
زبان فارسی  
چکیده انسان در طی زندگی خود بر اساس نیازهایی که دارد مهارت های مختلفی را کسب می کند یکی از پیچیده ترین و مهمترین این مهارت های ،توانایی برقراری ارتباط و فراگیری گفتارو زبان و سایر عملکردهای دهانی می باشد کودکان مبتلا به فلج مغزی بدلیل ناتوانی ،اختلال در جنبه های عصبی ،عضلانی ،مهارت های حرکتی مربوط به گفتار را کسب نکرده و قادر به برقراری ارتباط گفتاری کارأمد با دیگران نیستند یکی از اهداف مهم توانبخشی برای این افراد برگرداندن عملکرد دهانی،ایجاد مهارت های زبانی و گفتار کارأمد است کهبتواند با دیگران ارتباط برقرار نماید. هدف کلی این پژوهش بررسی استریوگنوزیس دهانی در کودکان CP و مقایسه أن با افراد عادی در مقطع سنی 12-8 سال می باشد. مقایسه توانایی تشخیص اشکال در کودکان عادی و CP 8-12 ساله از دیگر اهداف این پژوهش است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد جامعه آماری در این پژوهش شامل کودکان 12-8 ساله عادی و CP که بهره هوشی عادی داشته و همگی از جنس مذکر بوده و در سطح شهرتهران انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T test و X2 استفاده گردیده است. نتایج:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش: - مقایسه کودکان عادی و CP در گروه های مختلف سنی نشان می دهد که اختلاف امتیازاتاین دو گروه تنها در سنین 9-8 و 10-9 سال معنی دار می باشد. - در هیچ کدام از دو گروه کودکان 12-8 ساله عادی و CP میزان توانایی تشخیص اشکال با افزایش سن سیر کاملاً صعودی ندارد. این پایان نامه همراه با جدول،نمودار،پرسشنامه و در 77 صفحه ارائه گردیده شده است. این پایان نامه با شماره 311در کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موجود میباشد.  
تاریخ ثبت در بانک 12 شهریور 1399