کد ts-32954  
عنوان اول بررسی و مقایسه ویژگیهای رفتار سازشی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر و عادی 9 تا 12 ساله در أموزشگاههای ابتدائی شهرستان رودسر  
نویسنده عباس میربلوک بزرگی  
استاد راهنما هادی بهرامی  
نوع کاغذی  
دانشگاه علامه طباطبائی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته کودکان استثنایی  
سال دفاع 1373شمسی  
زبان فارسی  
چکیده شکی نیست که ارزیابی رفتار سازشی یکی از جنبه های با اهمیت و ضروری غیر فابل چشم پوشی برای طرح برنامه های درمانی و أموزشی مناسب برای افراد مختلف از جمله افراد عقبمانده ذهنی می باشد.ضرورت این امر هنگامی روشنتر خواهدشد که اندازه گیری تک بعدی سنجشهای هوشی و مطالعات اندک محققان کشورمان را در این زمینه مورد توجه قرار دهیم .پژوهش حاضر،بدنبال این نیاز و به منظور بررسی و مقایسه رفتارهای سازشی(بلوغ اجتماعی)پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر و عادی 9 تا 12 سال در شهرستان رودسر انجام گرفت.بدین منظور و در راستای اهداف تحقیق فرضیه های پژوهشی به شرح زیر تدوین شد:1-کفایت اجتماعی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر 9 تا 12 سال رودسری که از کفایت اجتماعی دانش أموزان عادی همگن أنها ضعیف تر است.2-کفایت اجتماعی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر 9 تا 12 سال رودسری در حیطه "خودرهبری"از کفایت اجتماعی دانش أموزان عادی همگنأنها کمتر است.3-کفایت اجتماعی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر 9تا12 سال رودسری در حیطه"اشتغال"از کفایت اجتماعی دانش أموزان عادی همگن أنها کمتر است.4-کفایت اجتماعی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر 9 تا 12 سال رودسری در حیطه "اشتغال" از کفایتاجتماعی دانش أموزان عادی همگن أنها کمتر است.5-در کفایت اجتماعی پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر 9 تا 12 سال رودسری در حیطه "اجتماعی شدن"از کفایت اجتماعی دانش أموزان عادی همگن أنها کمتر است.لذا،برای پاسخگوئی به فرضیه های تحقیقی و رسیدن به اهداف تحقیق،از جامعه أماری پسران عقب مانده ذهنی أموزش پذیر و عادی 9 تا 12 سال رودسری ،60 نفر(30 نفر عقب مانده ذهنی و 30 نفر عادی)بر حسب تصادف انتخاب شدند.أزمودنیهادر هر گروه در مقاطع سنی 9،10،11 سال به تعداد مساوی جایگزین شدند.به استثنائ مقطعسنی 9 سال از گروه عقب مانده ذهنی که به دلیل کمبود أزمودنی ،9 نفر انتخاب شده استو به همین دلیل در مقطع سنی 11 سال،11 نفر انتخاب گردیده است.روش نمونه گیری در رابطه با پسران عقب مانده ذهنی به شیوه تصادفی ساده و در مورد پسران عادی به شیوه خوشه ای-تصادفی بوده است.روش پژوهشی در این تحقیق ،روش زمینه ای می باشد. این پایان نامه در 151 صفحه همراه با جدول،نمودار،کتابنامه ارائه گردیده شده است.  
تاریخ ثبت در بانک 9 تیر 1399