کد ts-32952  
عنوان اول بررسی پندار تن در نزد کودکان عقب مانده ذهنی 8 تا 12 ساله تهرانی و مقایسه أن با کودکان عادی از طریق ترسیم أدمک  
نویسنده قاسم عسکری زاده  
استاد راهنما هادی بهرامی  
نوع کاغذی  
دانشگاه علامه طباطبائی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته کودکان استثنایی  
سال دفاع 1373شمسی  
زبان فارسی  
چکیده در نیمه اول قرن بیستم چنین تصور می شد که أزمون أدمک یک أزمون منحصراً مربوط به هوش بوده و عوامل فرهنگی یا شخصیتی در أن تاثیری ندارد."تحقیقات متعدد بعدی نشان دادند که اگر چه مراحل رشد ترسیم أدمک در نزد تمام ملل تقریباً یکسان است،لکن سایر ویژگیهای ترسیم أدمک از فردی به فرد دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است."تحقیقات و بررسیهای انجام شده نشان می دهد که بین ترسیم أدمک و اختلالات و مشکلات جسمیرابطه مثبت وجود دارد.برمان نشان می دهد که بین خصوصیات جسمی 39 مرد مورد مطالعه وخصوصیات جسمی أدمک های ترسیمی أنها همبستگی قابل توجهی مشاهده کرده است.أداأبراهاممی نویسد،پولیومیلیت ها(کسانی که ماده خاکستری نخاعشان عفونت کرده است) یا برخی ازاعضائ پایین بدن را نمی کشند و یا اینکه أنها را بی تناسب کشیده و محل اتصال را غیر عادی ترسیم می کنند.تمام اینها نشانگر اینست که هر فردی ،پندار تن خود را بر رویأدمک ترسیم شده،فرافکنی می کند. این پایان نامه در 128 صفحه همراه با جدول،نمودار،واژه نامه،کتابنامه ارائه گردیدهشده است.  
تاریخ ثبت در بانک 9 تیر 1399