کد ts-32949  
عنوان اول شناخت و بررسی علل و میزان گسترش أسیب های ورزشی مفصل شانه بازیکنان زبده هندبال  
نویسنده خسرو نصیری  
استاد راهنما خسرو ابراهیم  
نوع کاغذی  
دانشگاه تهران  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته تربیت بدنی  
سال دفاع 1373شمسی  
زبان فارسی  
چکیده از أنجا که در رشته ورزشی هندبال بدلیل ویژگی مهارتهای حرکتی پیچیده و تماس و برخورد دائم بازیکنان با یکدیگر احتمال اسیب دیدگی بازیکنان زیاد می شود و نیز با توجه به اینکه مفصل شانه اصلی ترین مفصلی است که اکثر مهارتهای پرتاب توپ بوسیله أن انجاممی گیرد و ناگزیر بیش از دیگر مفصل ها با خطر أسیب دیدگی روبرو می باشد از این روتحقیق حاضر درمورد شناخت عوامل مستعد کننده بروز أسیب های ورزشی در مفصل شانه انجامپذیرفت بمنظور نیل به اهداف فوق با روش اصول نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 500 نفراز بازیکنان سابق فعلی تیم های ملی بزرگسالان امید و دانشجویان با بهره گیری از فرمول برأورد حجم نمونه انتخاب شدند این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است اطلاعات بدست أمده به کمک پرسشنامه و نظرسنجی أزمودنی ها با استفاده از أمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت برای بررسی ارتباط بین متغیرها از أزمون ناپارامتری X2با فرض بر توزیعغیر طبیعی نمونه های تحقیق(أزمون کولموگروف-اسمیرنف) انجام گرفت با استفاده از برنامه کامپیوتر HG.PE2- SPSS/PCیافته های أماری و نمودارها بدین صورت مشخص گردید.یافتههای تحقیق نشان می دهد که بازیکنان پست خط زن با 80درصد بیشترین أسیب دیدگی را متحمل می شوند و نیز شرایط مسابقه با 78 درصد و بازی بر روی زمین های روباز با سطح سختمانند أسفالت نیز با 56درصد از عوامل عمده بروز أسیب دیدگی ها در هندبال بویژه بازیکنان خط زن می باشد.از طرف دیگر عدم أمادگی جسمانی با 86 درصد و گرم نکردن با 62درصد از مهمترین عوامل بروز أسیب دیدگی ها می باشد همچنین 30درصد أسیب های مفصل شانهدر رفتگی این مفصل بوده است و 50درصد این افراد علت بروز أسیب در مفصل شانه را گرمنکردن این عضو قبل از شروع بازی ذکر نموده اند.أمار استنباطی نشان می دهد که میان أسیب دیدگی در هنگام مسابقات و پست بازیکن خط زن در سطح X2=499.62,a=0.001 و همچنینمیان أمادگی جسمانی بازیکن و خط زن در سطح a=0/001,X2=324.56 و میان أسیب مفصل شانهبازیکن خط زن در سطح a=0/001,X2==323.85 و نیز میان گرم کردن بدن قبل از بازی و بازیکن خط زن در سطح a=0.001,X2=12366 و میان شرایط مسابقه و بازی بر روی زمینهای سخت در سطح a=0.001,X2=12366 و میان انجام مسابقه و بروز أسیب دیدگی بدلیل عدم أمادگیجسمانی در سطح a=0.001,X2=109.54 و بین بازی در زمین های سخت و روباز عدم أمادگی جسمانی در سطح a=0.001,X2=481.38 و میان عدم امادگی جسمانی و أسیبهای ورزشی مزمن درسطح a=0.001,X2=203.60 و بین عدم أمادگی جسمانی و أسیب مفصل شانه در سطح a=0.001,X2=119.38 ارتباط معنی داری وجود دارد در مورد أزمون فرضیه های تحقیق پیرامون ارتباطعوامل مستعد کننده بروز أسیب های ورزشی در ناحیه مفصل شانه و کتف(مانند:عدم أمادگیجسمانی و عدم گرم کردن بدن و نیز شرایط مسابقه بازی بر روی زمین سخت)با پست بازیکنهندبال می توان گفت که این عوامل فقط با بازیکن خط زن در سطح a=0.001 ارتباط معنی داری را داشته اند در حالیکه با سایر بازکنان رابطه قابل ملاحظه ای را نشان نداده است.در پایان پیشنهادات زیر ارائه می گردد.1- بالا بردن دانش فنی بازیکنان و مربیان ونیز انتخاب بازیکنان مناسب از لحاظ فیزیک بدنی و شرایط روانی و گماردن ایشان در پست های متناسب با شرایط أنها.2-بالا بردن أمادگی جسمانی و دانش تکنیکی بازیکنان و أموزش مهارتهای پایه ای و اصولی به ایشان.3-انجام مسابقه و تمرین در سالن های استاندارد و مجهز به وسایل ایمنی و کمکهای اولیه .4- انجام یک طرح تحقیقی تجربی پیرامون تاثیر یک برنامه مقاومتی بدنسازی با وزنه برکارائی عملکرد مفصل شانه و کتف بازیکنان هندبال بویژه بازیکن خط زن. این پایان نامه در 94 صفحه و همراه با تصویر،جدول،نمودار ،کتابنامه و خلاصه به فارسی ارائه گردیده شده است.  
تاریخ ثبت در بانک 9 تیر 1399