کد ts-26598  
عنوان اول سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل موثرآن  
نویسنده محمد لله گانی دزکی  
استاد راهنما عزت‌الله سام آرام  
اسناد مشاور حسین یحیی‌زاده پیرسرائی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1393شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف و زمینه: کیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می باشد. داشتن کودک دارای بیماری مزمن برای تمامی اعضای خانواده استرس‌زا است و مخصوصاً برای مراقب اصلی کودک (که مادر می باشد) استرس بیشتری به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی و تأثیر برخی عوامل بر آن طراحی شد.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بوده و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی گردآوری شد. جامعه آماری شامل کلیه ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر) و مادران دارای کودک غیرتوان‌خواه در شهر شهرکرد می باشد. نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر با 286 نفر محاسبه شد: از هر گروه مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی 50 نفر (جمعاً 150 نفر) و از بین مادران دارای کودک غیرتوانخواه نیز به صورت تصادفی 150 نفر انتخاب شد.
یافته‌ها: مادران دارای فرزند توانخواه از کیفیت زندگی، عزت نفس، حمایت اجتماعی پائین تری نسبت به مادران دارای فرزند سالم برخوردار بودند. مهارت مقابله با استرس غالب در بین مادران دارای فرزند توانخواه مهارت هیجان مدار بود. عزت نفس و مهارتهای مقابله از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه بود و حمایت اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای نداشت. حضور همسر، سطح تحصیلات مادر و همسر، وضعیت اقتصادی خانواده، و برخورداری از بیمه اثر مثبتی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه داشت.
بحث و نتیجه گیری: می توان با تغییر مهارت مقابله هیجان مدار در مادران به سمت مسأله مدار و همچنین ارتقاء حمایت های اجتماعی موثر، نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از مادران ایفا نمود و در این سازمان بهزیستی نقش تعیین کننده ای دارد.  
تاریخ ثبت در بانک 8 فروردین 1399