کد ts-26594  
عنوان اول احکام نابینایان از منظر مذاهب فقهی اهل سنت  
نویسنده رقیه انگورانی  
استاد راهنما مهدی نورورزی  
اسناد مشاور رضا سمیعی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه ادیان و مذاهب قم  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته فقه و حقوق  
سال دفاع 1397شمسی  
زبان فارسی  
چکیده اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین خداوند معرفی شده است که لازمه‌ی این سخن ، بیان تمام احکام و شرایط زندگی اسلامی برای تمام افراد جامعه است ؛ نابینایان نیز به عنوان گروهی از جامعه اسلامی نیازمند شمول این احکام بوده و اسلام باید در وضع احکام ،شرایط آنان را نیز لحاظ نمایند. ازاین‌رو احکامی را درابواب مختلف درمورداین گروه ازجامعه اسلامی معرفی نموده است. این پایان نامه با رویکرد توصیفی تحلیلی به بیان آن احکام در چهار فصل پرداخته که بعد از بیان کلیات و مفاهیم در فصل اول ، در فصل دوم احکام عبادی و معاملات نابینایان را بررسی کرده و در فصل سوم احکام مرتبط با خانواده و جهاد در راه حفظ امنیت آن را تبیین کرده و در نهایت نیز در فصل چهارم بحث‌های مرتبط با قضاوت و احکام جنایی نابینایان را مطرح نموده است . در نهایت نیز به این نتیجه رسیده است که بیشترین تفاوت نابینایان با دیگر افراد جامعه اسلامی در بحث‌های قضایی و جنایی بوده و در دیگر ابواب فقهی ، گرچه در برخی از امور ناچیز و جزیی با دیگران تفاوت دارند اما در مباحث عمده و تکالیف اساسی ، تفاوت چندانی میان آنان و دیگران دیده نمی‌شود.  
تاریخ ثبت در بانک 8 فروردین 1399