کد ts-24222  
عنوان اول تدوین برنامه آموزشی مسائل جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ و ارزیابی اثربخشی آن بر خود پنداره و سلامت عمومی دانش آموزان دختر نابینا  
نویسنده فاطمه اصغری ملامحمود  
استاد راهنما پرویز شریفی درآمدی  
اسناد مشاور نورعلی فرخی  
اسناد مشاور علیرضا مقدس  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  
مقطع دکتری  
سال دفاع 1397شمسی  
زبان فارسی  
چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزش جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خود پنداره و سلامت عمومی دانش آموزان دختر نابینا می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را تمام دختران 9 تا 11 ساله که در سال تحصیلی 97-96 در مدارس نابینا شهر تهران مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد .نمونه شامل30 دانش آموز دختر نابینا در دامنه سنی 9 تا 11 سال بود که به روش نمونه گیری تصادفی( توسط جدول) انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای ارزیابی خودپندارره از مقیاس پیرز- هریس وبرای ارزیابی سلامت عمومی از پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. گروه آزمایش 10 جلسه برنامه مداخله 90 دقیقه ای دریافت کردند . به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری(0/001>P) بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش وگروه کنترل در خودپنداره و سلامت عمومی وجود دارد. بنابراین، آموزش برنامه جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپنداره و سلامت عمومی دانش آموزان نابینا موثر بوده است. همچنین در مولفه اضطراب خودپنداره تاثیر معناداری ندارد. با استناد به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که این برنامه ی مداخله می تواند برای بهبود خودپنداره و سلامت عمومی دانش آموزان دختر نابینا به کار گرفته شود.

 
تاریخ ثبت در بانک 6 شهریور 1398