کد ts-22878  
عنوان اول مقایسه بین معنای زندگی، التزام به باورهای مذهبی و بهزیستی روانشناختی افراد معلول جسمی و حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز  
نویسنده مریم عطایی نسب  
استاد راهنما علیرضا حیدری  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1395شمسی  
زبان فارسی  
چکیده این پایان‌نامه به مقایسه معنای زندگی و التزام به باورهای مذهبی و بهزیستی بین معلولین و افراد عادی می‌پردازد. و دارای این مباحث است:
معلولیت و معنای آن؛ تاریخچه و ماهیت آن؛ معلولیت جسمی ـ حرکتی؛ علل و عوامل معلولیت؛ طبقه‌بندی معلولیت‌ها؛ مشکلات روانی معلولین جسمی؛ معناجویی در زندگی؛ معنا درمانی؛ بی‌معنایی؛ تئوری‌ها و نظریه‌ها درباره معنای زندگی؛ لوگوتراپی یا معنا درمانی؛ کاربردهای معنا درمانی؛ باورهای مذهبی؛ تعریف دین و رابطه آن با معنای زندگی؛ تأثیر اسلام در سامان‌دهی به زندگی معلولان؛ سلامت روانی؛ بهزیستی و کاربرد آن؛ رویکرد لذت‌گرا و فضیلت‌گرا؛ معرفی تحقیقات؛ جامعه آماری؛ چگونگی اجرای این پژوهش؛ فرضیه؛ نتیجه‌گیری.
 
توضیحات معنای زندگی
دفتر فرهنگ معلولین
مریم عطایی نسب در رشته روان‌شناسی تربیتی تحصیل کرده و به دلیل معلولیتی که بر اثر خطای پزشکی و تأثیر روی جنین او پدید آمده، مشکلات بسیاری را در زندگی پشت سر گذاشته است. گاه احساس پوچی کرده ولی با درایت بر همه عوامل روانی منفی غلبه کرده و توانسته زندگی شیرین و با معنا و هدف‌داری برای خود بسازد. به همین دلیل به موفقیت‌های بسیار رسیده است.
چون نویسنده معناداری و بی‌معنایی را در درون خود تجربه کرده و سال‌هایی از زندگی خود را با این فشارهای درونی سپری کرده، از این‌رو توانسته به خوبی از عهده بحث معناداری بر آمده و پایان‌نامه نسبتاً قابل قبولی عرضه کند. این پایان‌نامه دارای مشخصات مأخذشناسی زیر است:
مقایسه بین معنای زندگی، التزام به باورهای مذهبی و بهزیستی روانشناختی افراد معلول جسمی حرکتی و افراد عادی در شهر اهواز، مریم عطایی نسب، استاد دکتر علیرضا حیدری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اهواز، 1395، 134+22ص.
این پایان‌نامه شامل پنج فصل است و اهم مباحث آن چنین است:
ماهیت و تاریخچه و تعریف و شیوع معلولیت؛ سازگاری اجتماعی؛ مشکلات روانی معلولین جسمی؛ معناجویی در زندگی؛ معنا درمانی؛ بی‌معنایی؛ تئوری‌های معنای زندگی؛ معنای زندگی از نظر قرآن و اسلام؛ لوگوتراپی یا معنا درمانی؛ باورهای مذهبی، دین و جایگاه آن در معناداری؛ مراقبت معنوی و معنویت درمانی؛ بهزیستی روانشناختی؛ بهزیستی روانی؛ سلامت روانی؛ عوامل موثر در بهزیستی روانی؛ لذت‌گرایی و فضیلت‌گرایی؛ پیشینه تحقیق؛ جامعه آماری و تحلیل آن؛ یافته‌های پژوهش و بررسی آن.
این پژوهش در واقع سه مقوله معنای زندگی، باور دینی و بهزیستی روانشناختی را در 131 معلول اهوازی از طریق پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات آنها، بررسی مقایسه می‌کند. اهمیت این‌گونه تحقیقات تأثیر آن در معلولین و اصلاح روان آنان است.  
تاریخ ثبت در بانک 1 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر