کد pc-36450  
عنوان معلولین و کتاب  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی
چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11  
تاریخ ثبت در بانک 4 مرداد 1399  
فایل پیوست
تصویر