کد pc-32747  
عنوان معلولیت و موانع شهری  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات انجمن مناسب سازی توان پویان استان مرکزی برگزار می کند:
فراخوان ارسال عکس با موبایل
 
تاریخ ثبت در بانک 2 تیر 1399  
فایل پیوست
تصویر