ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
5001 pr-23540  ستاره ابراهیمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5002 pr-23541  مهسا عابد ابراهیمی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5003 pr-23542  سحر سیروس    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5004 pr-23543  حدیث قرمزی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5005 pr-23545  ریحانه بنیان    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5006 pr-23546  زهرا سلیمانی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5007 pr-23547  صدر شیخ بهایی    ناشنوا  ورزشی  فارسی    21 بهمن 1397 
5008 pr-23548  فاطمه فهیمی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  فوق دیپلم IT. دانشجوی گرافیک  24 بهمن 1397 
5009 pr-23549  فرزاد پور محمد روحی    ناشنوا  علمی-فرهنگی  فارسی  مهندسی برق   24 بهمن 1397 
5010 pr-23550  زهره ناطقی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  مترجم زبان انگلیسی   24 بهمن 1397 
5011 pr-23552  لورا هرشی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، اجتماعی   فارسی    24 بهمن 1397 
5012 pr-23726  حسین فدایی حسین      علمی-فرهنگی ، هنری  فارسی  کارشناسی طراحی صنعتی؛ کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی  8 فروردین 1398 
5013 pr-23728  زهره سادات میرعارفین  زهره عارفی     علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  10 فروردین 1398 
5014 pr-23729  رضیه (صدیقه) رضایی برفویه    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد الهیات  22 اردیبهشت 1398 
5015 pr-23730  فاطمه کاظمی     نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی    22 اردیبهشت 1398 
5016 pr-23749  ناهید کلوشانی    فقدان حرکتی  اجتماعی   فارسی    7 خرداد 1398 
5017 pr-23751  مجید آشوری    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی    7 خرداد 1398 
5018 pr-23974  فاطمه قمشی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، اجتماعی   فارسی  لیسانس مترجمی زبان انگلیسی  27 تیر 1398 
5019 pr-23976  کتایون گیتی     ناشنوا  هنری  فارسی  کارشناسی ارشد نقاشی   27 تیر 1398 
5020 pr-23977  زهرا زاهدی پور    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دیپلم  27 تیر 1398 

صفحه 251 از 253, نمايش 20 رکورد از 5055 رکورد, شروع 5001, پايان 5020