کد sr-44381  
عنوان اول بررسی تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر اساس آزمونهای پیاژه و مقیاس رفتار سازشی لمبرت  
نویسنده محمدباقر کجباف  
نویسنده محمود منصور  
نویسنده جواد اژه ای  
نویسنده پریرخ دادستان  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه روانشناسی  
شماره پیاپی سال سوم، شماره 4  
سال 1378شمسی  
ماه زمستان  
شماره صفحه (از) 341  
شماره صفحه (تا) 357  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 دی 1399  
فایل پیوست
تصویر