کد sr-41600  
عنوان اول Employment of Deaf-Blind Rubella Students in a Subsidized Work Program  
نویسنده Dennis G. Busse  
نویسنده Lyle T. Romer  
نویسنده Rebecca R. Fewell  
نویسنده Patricia F. Vadasy  
مقاله نشریه Volume 79 Issue 2  
سال 1985میلادی  
ماه February  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 مهر 1399