کد sr-29097  
عنوان اول والری پارادایز  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه آوای اتیسم  
شماره پیاپی 5  
سال 1397شمسی  
ماه بهار و تابستان  
شماره صفحه (از) 63  
زبان فارسی  
توضیحات عضو هیئت مدیره اسپیک اتیسم امریکا  
تاریخ ثبت در بانک 29 اردیبهشت 1399  
فایل پیوست
تصویر