ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
81 br-2589  ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما   احمدرضا شفیعی کدکنی     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
82 br-2588  احوال و آثار دکتر پرویز ناتل خانلری   منصور رستگار فسایی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
83 br-2587  ابومسلم خراسانی   جرجی زیدان    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
84 br-2585  قصه‌هایی از کتاب تبر الماس   آ. بلوکین     فارسی      8 اردیبهشت 1395 
85 br-2584  نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم   محمد ترابی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
86 br-2583  مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران   محمد حقوقی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
87 br-2582  مجموعه آثار احمد شاملو:دفتر یکم شعرها   احمد شاملو    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
88 br-2581  مجموعه آثار احمد شاملو : دفتر دوم   احمد شاملو    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
89 br-2580  مجموعه اشعار نادر نادرپور   نادر نادرپور    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
90 br-2579  گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان‌) پیشامدرن‌، مدرن‌، پسامدرن   علی تسلیمی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
91 br-2578  کلیات دیوان وحشی بافقی   کمال الدین وحشی بافقی    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
92 br-2577  کارنامه اردشیر بابکان   مهری باقری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
93 br-2576  فردوسی و هویت شناسی   منصور رستگار          8 اردیبهشت 1395 
94 br-2575  شعر نو در ایران   ورا. ب‌. کلیاشتورینا          8 اردیبهشت 1395 
95 br-2574  شرق در ادبیات فرانسه   پیر مارتینو     فارسی    دو جلد کتاب بریل است.  8 اردیبهشت 1395 
96 br-2573  شرح سی قصیده حکیم ناصر‌خسرو قبادیانی   مهدی محقق‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
97 br-2572  دیوان عطار   فریدالدین عطار نیشابوری    فارسی      8 اردیبهشت 1395 
98 br-2571  گزارش دشواریهای دیوان خاقانی بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری      فارسی      8 اردیبهشت 1395 
99 br-2570  دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار "ملک‌الشعرا"  محمد تقی بهار          8 اردیبهشت 1395 
100 br-2569  دیوان استاد جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی‌  محمدبن عبدالرزاق اصفهانی‌    فارسی      8 اردیبهشت 1395 

صفحه 5 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 81, پايان 100